Istraživanja tržišta
29.09.2015.

Šta donosi novi Zakon o platnim uslugama?

Između ostalog regulisaće način korišćenja elektronskog novca, kao i novu organizaciju platnog sistema Republike Srbije.
 
Zakon predstavlja pravni osnov za povećanje konkurencije na tržištu platnih usluga, a veća konkurencija, po pravilu, znači kvalitetniji nivo usluga, povoljnije cene, a samim tim i povećanje kvaliteta i bezbednosti pružanja istih. Promene koje će se implementirati u naš pravni sistem stupanjem na snagu novog Zakona o platnim uslugama predstavljaju ujedno i tehnološku inovaciju.
 
Narodna banka Srbije smatra da će Zakon omogućiti modernizaciju i unapređenje platnog prometa na samo u zemlji već i sa inostranstvom putem uvođenja instituta elektronskog novca, uređenja plaćanja preko interneta, te plaćanja preko telekomunikacionih uređaja i kompanija, povoljnije investicione uslove, što može dovesti i do otvaranja novih radnih mesta.
 
Neke od novina koje predviđa ovaj Zakon su omogućavanje  novim „platnim institucijama“, kao što su pružaoci usluga izvršavanja novčane doznake, maloprodajni objekti,  kompanije mobilne telefonije itd, Zakon će omogućiti lakši protok novca i platnih usluga, uplate i isplate gotovog novca na račun i sa računa, usluge izdavanja ili prihvatanja platnih instrumenata, usluge izvršavanja novčane doznake.
 
Značajna novina ovog  Zakona ogleda se u tome što otvara put elektronskom trgovanju i po prvi put je jasno definisan elektornski novac i povoljnosti korišćenja istog.
 
Nadzor nad pružaocima platnih usluga, izdavaocima elektronskog novca kao i nad operatorima platnih sistema vršiće Narodna banka Srbije.
 
Očekuje se bolja zaštita korisnika platnih usluga, s obzirom da je zakonom između ostalog predviđena obaveza blagovremenog i tačnog informisanja istih o svim podacima relevantnim za njihov ugovorni odnos u vezi sa uslugama i izvršenim plaćanjima, kao i veća odgovornost svih pružalaca platnih usluga za izvršenje platnih transakcija. U slučaju spora korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga, teret dokazivanja je na pružaocu – da dokaže da je korisniku pružio sve zakonom propisane informacije i da je transakciju izvršio u skladu sa zahtevom korisnika.
 
U skladu sa Zakonom pravno lice koje podnosi zahtev za davanje dozvole od strane Narodne banke Srbije mora da ima početni kapital koji iznosi najmanje 20.000, 50.000 ili 125.000 evra, u zavisnosti od usluga koje će se nuditi korisnicima. Dodatno, pored ostale propisane dokumentacije, pravno lice je dužno da podnese i opis sistema upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola.
 
Pored uslova koje moraju da ispune i nove platne institucije, takođe i same banke su dužne da svoje poslovanje i unutrašnje akte usklade sa odredbama Zakona od dana početka njegove primene, odnosno 1. oktobra 2015. godine. Najkasnije u roku od mesec dana pre početka primene Zakona banke su dužne da, korisnicima platnih usluga s kojima ima zaključene ugovore, dostave predlog okvirnog ugovora i njegove uslove učine dostupne korisnicima.
 
Ukoliko korisnik platnih usluga, povodom dostavljenog predloga banke, pre 1. oktobra 2015. godine, pismeno ne obavesti banku da odbija dosavljeni predlog, smatraće se saglasnim, o čemu je banka dužna da ga obavesti istovremeno s dostavljanjem tog istog predloga.
 
Zakon uvodi obavezne elemenate okvirnog ugovora koji se odnose na informisanost korisnika usluga o uslovima pod kojima zaključuje ugovor, uslovima pod kojim taj ugovor može da se promeni, raskine ili poništi. Prava korisnika su ovim Zakonom stavljena u prvi plan za razliku od dosadašnje zakonodavne prakse. S tim u vezi značajno je istaći da korisnik odnosno fizičko lice  uživa veći stepen zaštite npr. ima pravo da putem  prigovora aktivira mehanizam zaštite njegovih prava pred  Narodnom bankom Srbije.
 
Ovim zakonom se u pravnu regulative Republike Srbije implementiraju evropske direktive o elektronskom novcu, te se stvaraju uslovi da Republika Srbija, nakon pristupanja Evropskoj uniji, bez poteškoća bude uključena u evropski platni sistem. 
 
Izvor: BIZLife

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara